Đắk Lắk: Bảo tồn văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch

  • Whatsapp

Tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn giai đoạn 2022-2025, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch số 46/KH-UBND nhằm triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk giao cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện; phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện hàng năm.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm mục đích bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn tỉnh gắn với phát triển du kịch. Đồng thời, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới và miền núi.

Người đồng bào dân tộc Ê Đê ủ rượu cần.

Để thu hút và đáp ứng nhu cầu du khách trong và ngoài nước, Đắk Lắk hướng đến xây dựng sản phẩm văn hóa đặc trưng gắn với phát triển du lịch “Đắk Lắk – Điểm đến an toàn, thân thiện, đậm đà bản sắc Văn hóa Tây Nguyên”.

Xuất phát từ mục tiêu nói trên, tỉnh Đắk Lắk sẽ tập khôi phục, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiếu số rất ít người. Tổ chức lễ hội truyền thống, khai thác xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

Những món ăn truyền thống của người Ê Đê thu hút sự quan tâm của mọi người.

Bên cạnh đó, hoàn thiện cơ chế chính sách về dân tộc nói chung, đặc biệt là chính sách đối với nghệ nhân, người tổ chức thực hành, trao truyền, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số nói riêng. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể; lớp bồi dưỡng kỹ năng phục vụ khách du lịch.

Mặt khác, hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một. Xây dựng mô hình bảo vệ, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số. Hỗ trợ xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tổ chức ngày hội, giao lưu, liên hoan về loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc tiểu số.

Nhiều lễ cúng của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngoài ra, hỗ trợ tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu. Hỗ trợ xây dựng mô hình bảo tàng sinh thái nhằm bảo tàng hóa di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, hướng tới phát triển cộng đồng và phát triển du lịch…

Để đạt được mục tiêu, thực hiện tốt các nhiệm vụ mà kế hoạch đã để ra, tỉnh Đắk Lắk cho biết cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, chính trị-xã hội, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của cộng đồng các dân tộc trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc gắn với du lịch. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực…

Khánh Ngọc

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dak-lak-bao-ton-van-hoa-truyen-thong-gan-voi-phat-trien-du-lich-a545785.html

  • Whatsapp

Related posts